Kiralama Sözleşmesi

MOTORLU KARA NAKİL ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
GENEL KOŞULLAR

 
1-TARAFLAR
Bir yanda merkez adresi Doğuşkent Caddesi, No:3, Maltepe / İstanbul  olan Hunko Motorlu Araçlar San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile , diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi arasında  işbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları imzalanmıştır.

2- TANIMLAR

KİRALAYANHunko Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni

KİRACI: İşbu genel koşullar ve kira sözleşmesini imza eden gerçek veya tüzel kişiyi,
KULLANICI/SÜRÜCÜ : Kira sözleşmesi/araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücüyü,?ARAÇ : Marka, model, plaka ve sair özellikleri kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ve kira süresi boyunca KİRACI’ya kullandırılmak üzere kiralanan motorlu kara nakil vasıtasını,

GENEL KOŞULLAR: İşbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullarını,

KİRA SÖZLEŞMESİ: Kiralanan aracın grup, marka, model, plaka, sair özellikleri ve kira süresi, kira bedeli, ek ürün, güvence/sigorta ve sair hususların düzenlendiği Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi’ni

ARAÇ TESLİM FORMU: Kiralanan aracın KİRACI’ya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumu ve sair hususlar ile aracın KİRALAYAN’a iadesi esnasında durumu ve sair hususların belirtildiği formu,

GÜNLÜK KİRA TUTARIEn fazla 24 saatlik kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI’nın ödeyeceği kira tutarını,

AYLIK KİRA TUTARI: En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI’nın ödeyeceği kira tutarını, ifade eder.

3- KONU

İşbu  Genel Koşullar’ın  konusu, kira sözleşmesi ile KİRACI’ya  kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin KİRACI tarafından ödenmesinin şekil  ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4-ARACIN KULLANIMI

4.1.Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince KİRACI’ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ile kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen ücretleri/bedelleri ödemeyi ve kira sözleşmesi, araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.2.Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak, araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, aracı, araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere, kaporta ve mekanik açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını kabul eder.

4.3.KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

4.4.KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı, KİRALAYAN’ın yazılı izni olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarmamayı, izinsiz olarak Türkiye Cumhuriyeti dışına çıkardığı takdirde hiçbir güvence ve teminatın geçerli olmayacağını, ve bu durumda, geri dönüş masrafları dahil tüm masrafları üstleneceğini, kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, aracı aşağıda açıklanan şekillerde kullanmayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraftan sorumlu olacaktır:

a) Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,
b) Yasa dışı işlerde,
c) Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,
d) Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,
e) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında,
f) Alkol veya uyuşturucu madde almış veya ehliyetsiz olarak veya kira sözleşmesinde sürücü veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanılmasında,
g) Motor sporlarında (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yarış, ralli, hız denemeleri v.b.),
h) Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vb.) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda,
i) Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,
j) Karayolu dışında veya tarifesiz feribotlarda,
k) Hayvan taşımacılığında.

4.5. Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü/ler tarafından kullanılacaktır. KİRACI, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücü/lerin, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI, sürücü ve ek sürücü/ler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. KİRALAYAN, KİRACI’nın, işbu sözleşmeyi imzalaması durumunda, gereken şartları karşıladığı yönündeki beyanına istinaden aracı sağlamak ile yükümlüdür; söz konusu yeterliliklere sahip olunduğunun tespiti ve kontrolü sorumluluğu KİRACI’ya aittir.

4.6. KİRACI, araçta KİRALAYAN’ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur. Geri getirme sırasında araçtan sökülecek veya ortaya çıkabilecek hiçbir değerden, KİRACI 'nın hak talep etmesi söz konusu olmayacaktır. 

4.7. KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik v.b. nedenler ile (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, el freni çekili kullanılması, hatalı vites değiştirilmesi, aracın altının vurulması, uyarı ışığı yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, lastik ve jant gibi parçaların uğradığı hasarlar, yakıt kaynaklı hasar ve arızalar, debriyaj seti değişimi vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik sistemi hasarları, kira kayıpları ile üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek tüm masraflar da dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları,  ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.8. Aracın tüm yakıt, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferileri  KİRACI’ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder.

Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN’a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri, ayrıca geçiş, otopark ve/veya ceza bedelinin %25 ‘i (KDV hariç.) oranında hizmet bedeli de eklenerek KİRACI’dan tahsil edilecektir. Kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda KİRALAYAN’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca KİRALAYAN, otopark, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN’ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, KİRACI, KİRALAYAN’ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

4.9. KİRACI, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KİRALAYAN’ın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre Kira Sözleşmesi’nde KİRALAYAN tarafından belirlenecek, (KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN’a, KİRALAYAN’ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını sağlayacaktır.  Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak KİRALAYAN’a kira sözleşmesinde belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve KİRACI’nın herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren 48 saat içerisinde, kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Teminatın iadesi/blokajın kaldırılması ile ilgili olarak bankadan kaynaklanan gecikmelerden KİRALAYAN sorumlu değildir. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI’nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli, herhangi bir ihbara, hükme ve KİRACI’nın iznini almaya gerek olmaksızın  bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI’dan ayrıca tahsil edilecektir. KİRALAYAN, işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.

4.10. Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan "işleten" sıfatı ile "Araç İşleten Sorumluluğu"na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI’ya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumludur. Bu sebeple KİRALAYAN’ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI’nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

4.11. KİRACI, kira sözleşmesi ve genel koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, KİRALAYAN’ın teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Araç KİRACI’ya teslim edildikten sonra, KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI’nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yediemine ve/veya KİRALAYAN’a teslim edilmesi halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda KİRACI, KİRALAYAN’ın  var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın  bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedeli üzerinden hesaplanacak kira ücretlerini, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda KİRACI, aracın el koyma / müsadere tarihindeki rayiç bedelini de KİRALAYAN’a derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.

4.13. KİRACI, aracı, araç grubuna göre kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırının aşılması durumunda KİRACI, kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda belirtilen kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. KİRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. KİRACI’nın aracı fazla yakıt ile iade etmesi durumunda, KİRALAYAN’dan hiçbir ücret ödemesi veya iadesi, mahsubu vs. talep etme hakkı yoktur. KİRACI'nın akaryakıtı eksik teslim etmesi durumunda, KİRACI'ya kesilecek eksik yakıt bedeli hesaplanır ve oluşan zarar tutarı, hizmet bedeli eklenerek KİRACI'ya aynen faturalandırılır. Bu durumda KİRACI eksik yakıt bedelini, hizmet bedelini ve bunlara ilişkin KDV tutarlarını, KİRALAYAN’a derhal ödemek ile yükümlüdür. Zararın, aracın iade alınmasından sonra tespit edilmesi durumunda dahi bu nedenle oluşacak zarardan KİRACI sorumludur. KİRALAYAN, işbu zarar tutarını ve yakıt alım hizmet bedelini herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından tahsil etmeye yetkilidir.

4.15. KİRALAYAN, gerekli görmesi halinde, işbu kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda KİRACI, aracı derhal KİRALAYAN’a iade etmek ile yükümlüdür. Bu iadenin derhal yapılmaması durumunda KİRALAYAN, aracın izinsiz kullanımı doğrultusunda yasal işlem yaptırarak, fesih tarihinden itibaren, sisteminde bulunan en yüksek günlük kira ücreti üzerinden hesaplayacağı kira tutarı ile ceza masraflarına ilave olarak, yapacağı yasal takip ve vekalet ücretlerini de KİRACI’dan talep edecektir. KİRACI, herhangi bir itirazda bulunmadan, ilk talepte bu ücretleri KİRALAYAN’a ödeyecektir.

4.16. KİRALAYAN, söz konusu aracı, KİRACI’nın şahsi kullanımı amaci ile kiraya vermektedir. İşbu sözleşme, KİRACI’ya araç üzerinde hiçbir hak vermez. KİRACI’nın kiraladığı aracı yeniden kiraya verme hakkı yoktur. Bu durumun tespiti halinde KİRALAYAN’ın sözleşmeyi derhal tek taraflı fesih hakkı olduğu gibi, tüm teminat ve güvenceleri de tahsil hakkı sağlayacaktır.

5. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

5.1.KİRACI, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür:

a) Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,
b) Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücretini,
c) Talep ettiği takdirde; Hasar Onarım Güvencesi (CDW), Hızlı Hasar Güvencesi (SR) , Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyari Mali Mesuliyet (LI), Ferdi Kaza (PAI), Artan Mali Mesuliyet (EXCESS) ve Maximum Güvence (SCDW) hizmet ve/veya güvence tutarlarını,
d) Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü geçiş ücretleri, trafik ceza tutarlarını, ve bu kiralamadan doğabilecek ezcümle tüm bedelleri.

5.2.KİRACI, ödemeleri kira sözleşmesinde belirtilen şekilde yapacaktır. Kira süresinin 1 ay veya 1 aydan daha kısa olması durumunda Kiralayan kira bedelinin peşin olarak ödenmesini talep edebilir. Kira süresi 1 ayı aşan kiralamalarda, peşin ödeme talebi sadece aylık kiralama periyodları itibarıyla söz konusu olabileceği gibi, tüm tutarın peşin ödenmesi şeklinde de uygulanabilir. Kira bedelinin aylık periyodlarda ödenmesi kolaylığı sağlandığı durumda, ilk aya ilişkin kira bedeli yukarıdaki hükme göre peşin olarak ve takip eden aylara ilişkin kira bedelleri ise takip eden her ayın başlangıcında aylık peşin olarak tahsil edilebilir. KİRACI, kira bedelinin, kira sözleşmesi ve genel koşullar ile araç teslim formu  kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve muaccel olan alacakların tamamını fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ücretlerin zamanında ödenmemesi durumunda KİRALAYAN’ın kira sözleşmesi  ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır. Bu durumda, KİRALAYAN, ayrıca kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini de talep etme hakkına sahiptir.

5.3.KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın kira sözleşmesi/araç teslim formunda belirtilen kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 5.3. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

6. SİGORTA VE SORUMLULUK

6.1.KİRACI’ya kiralanan aracın KİRALAYAN tarafından yaptırılan aracın  Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası kapsam ve/veya limitleri dışında kalan, diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler, KİRACI’ya aittir.

6.2.KİRACI, kira sözleşmesinin imza anında; Hasar Onarım Güvencesi (CDW), Hızlı Hasar Güvencesi (SR) , Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyari Mali Mesuliyet (LI), Ferdi Kaza (PAI), Artan Mali Mesuliyet (EXCESS) ve Maximum Güvence (SCDW)  ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından talep edilecek olan prim bedellerini kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür.
Hasar onarım, hızlı hasar ve araç hırsızlık güvencelerinden herhangi biri veya tamamının KİRACI tarafından talep edilerek prim bedellerinin peşinen ödenmiş olması durumunda, bu güvence/ler ile ilgili olarak hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan “Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları” (kısaca “kasko sigortası genel şartları” olarak anılacaktır) geçerli kabul edilecektir. Hasar onarım güvencesi ve araç hırsızlık güvencesi limiti, hasar/olay tarihindeki araç rayiç değerini geçmemek kaydıyla, hasar olay/tarihi itibariyle geçerli kasko sigortası genel şartlarında belirlenen limitler dahilinde olduğundan; anılan genel şartlar kapsamı veya limitleri dışında kalan, kiralanan araca, diğer motorlu kara nakil araçlarına, araçta bulunan kişilere ve sair üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel tüm zarar ve maddi ve manevi tazminatlar ile değer kaybı, kazanç kaybı vs. zararlardan KİRACI sorumludur. Beyan ile, hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamından yararlanılamaz. Ancak KİRACI tarafından Hızlı Hasar Güvencesi’nin talep edilerek kira başlangıcında satın alınmış ve ücretinin ödenmiş olması durumunda, hasar nedeniyle araçta oluşacak zararlar, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko sigortası genel şartları kapsamında olması kaydıyla Kiralayan tarafından belirlenecek bir limitle sınırlı olarak beyan ile karşılanabilecektir. Hızlı Hasar Güvencesi’nin alınmış olması kaydı ile beyan ile hasar onarımı imkanı için geçerli olan söz konusu güncel limit, sözleşme ekinde belirtilmektedir. Hasar ve/veya zararın, hasar onarım, hızlı hasar ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında olup olmadığının tayininde KİRALAYAN yetkili olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından yapılacak tespite itiraz edemez. KİRALAYAN dilerse, bahse konu güvencelerden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi yaptırmaya yetkili olup, KİRACI bu poliçeler ve teminat kapsamından  yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez.

KİRACI, kiralanan aracın karıştığı kaza/lar ve sair nedenlerle diğer motorlu kara nakil araçlarına, sürücüye, araçta bulunan kişilere ve üçüncü şahıslara karşı, prim bedelini ödemiş olduğu sigorta poliçelerinin kapsam ve limitleri dışında kalan, doğması muhtemel her türlü zarardan sorumlu olacaktır. KİRACI, prim bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödemediği sigorta poliçelerinden ve bu poliçelerin teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez.

Ayrıca KİRACI, araç hırsızlık, hasar onarım, hızlı hasar güvenceleri ve ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza ve artan mali mesuliyet (excess) sigortalarını talep ederek prim bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve/veya sair üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a) Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,
b) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği veya alkol raporunun alınmadığı durumlarda,
c) Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN’ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza/olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde KİRALAYAN’a ibraz edilmemesi/edilememesi durumunda,
d) Trafik yasalarına ve/veya 4.4. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,
e) KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
f) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Artan Mali Mesuliyet Sigortası ve/veya sigorta/kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı ve/veya güvence/sigorta kapsamı ve limiti dışındaki hallerde
g) Araç kira ücretinin ödenmediği, temerrüte düşüldüğü durumlarda.

KİRACI’nın bahse konu güvence ve sigortalardan yararlanabilmesi için (c) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN’a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvence ve sigortalardan yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir.

6.3.KİRACI ve ek sürücü/ler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 a) KİRALAYAN’a, 0850 33 94 639 numaralı Yol Yardım Hattını arayarak derhal bilgi vermek,
b) Aracı yerinden oynatmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,
c) Mümkün olması durumunda aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,
d) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
e) Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,
f) Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ehliyet no, verildiği il bilgisi, trafik sigorta poliçesinin yapıldığı sigorta şirketi ünvanı ve poliçe numaraları vs. bilgileri almak,
g) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,
h) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza/olay tarihinden itibaren en geç 72 saat içerisinde KİRALAYAN’a ulaştırmak,
i) Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine ve/veya ilgili resmi mercilere bildirmek,

6.4.KİRACI’nın yukarıda belirtilen güvence ve sigortaları talep ederek prim bedellerini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, kiralanan araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından KİRACI sorumlu olup, KİRACI işbu bedelleri ödemekle yükümlüdür.

6.5.Kaza durumunda, KİRALAYAN zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir teminat bedelini ( KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’ nın kredi kartından, uygun göreceği bir tutarı bloke edecektir. KİRALAYAN, herhangi bir izne, ihbara ve hükme gerek olmaksızın  kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli ve sair tüm alacaklarını teminat tutarından mahsup ederek tahsil etmeye yetkili olup, KİRACI bu hususa itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

6.6.KİRACI, araç hırsızlık güvencesi alması durumunda, bu güvenceden yararlanabilmek için, hırsızlıkları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. KİRACI’nın, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek KİRALAYAN’a ibraz edilecektir. Raporların, KİRACI tarafından olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği kasko sigortası genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde) veya sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği aşırma benzeri durumlarda KİRACI, aracın veya araç parçalarının/donanımların güncel satın alma bedellerini derhal KİRALAYAN’a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRALAYAN’ın, KİRACI’dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca KİRALAYAN’ın uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır. KİRACI’nın araç hırsızlık güvencesini talep ederek prim bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi veya araç kira bedelini ödememesi, geciktirmesi durumunda, araç veya aracın herhangi bir parçasının/donanımının kirada iken çalınması durumunda, KİRACI, aracın ve araç parçasının/ donanımının olay tarihindeki rayiç bedelini derhal ödemekle yükümlüdür. 

6.7.KİRACI, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı ve kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen, kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler, hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybı veya çalınması  halinde, olay tarihindeki rayiç bedeli, KİRACI tarafından nakden, defaten ve derhal KİRALAYAN’a ödenecektir.

6.8.KİRALAYAN, KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından veya zarar görmesinden veya çalınmasından veya aşırılmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, bu nedenle KİRALAYAN’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

6.9.KİRALAYAN, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.10.Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücü/ek sürücüler dışında üçüncü kişiler tarafından veya yaş ve/veya ehliyet yılı sınırına uymayan sürücü ve/veya ek sürücü/ler tarafından veya yasalara veya kira sözleşmesi ve genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, KİRACI tarafından bedel/leri ödenmiş olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler ve sigortalar geçersiz olup, KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez.

6.11.Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan KİRALAYAN sorumlu değildir.

7.  KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ                             

7.1.KİRACI’nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapıp yapmamak, KİRALAYAN’ın takdirindedir. Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup da aracın süresinde teslim alınmaması durumunda ise, tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve Kiralayan’ın süresinde alınmayan aracı rezervasyon/bedeli peşin ödenen kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, Kiralayan’ın bu talebi karşılayıp karşılamaması, o anda mevcut araç durumuna bağlı olup Kiralayan araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

7.2.KİRACI, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen KİRALAYAN’ın iade adresine, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. Kira sözleşmesinde teslim ve iade (dönüş) Ek-1’de teslim formunda belirtilmiştir. KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde, KİRALAYAN tarafından belirlenecek olan tek yön ücretini ödeyecektir.

7.3.KİRACI aracı, araca ait belgeleri, aksesuar, avadanlık, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI’ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iadesi esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiş olması KİRALAYAN’ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

7.4.KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN’a başvuracak ve KİRALAYAN’ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRALAYAN’ın aracı hukuka aykırı olarak yedinde (elinde) bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI’nın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda teslim etmemesi veya kiraya vermesi halinde KİRACI, KİRALAYAN’a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI, KİRALAYAN’dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. KİRALAYAN’ın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

7.5. Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri  gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3’ü, 2 saat ve üzeri gecikmeler için 2/3’ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira bedelini  ödemek ile yükümlüdür. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN’ın rezervasyon planının aksaması ve bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

8.FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART

8.1.İşbu genel koşullar ve kira sözleşmesi, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak KİRALAYAN’a iade edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşme sona erse dahi KİRALAYAN kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.

8.2.KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve genel koşulları tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. 

8.3.KİRACI’nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen uymaması halinde KİRALAYAN, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve genel koşulları, tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. 

8.4.KİRACI’nın  ticareti  terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya  iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formundan kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kira sözleşmesinde bilgileri yer alan kredi kartının bloke olması, limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda aynı mahiyette ve limitte kredi kartı bilgilerinin derhal yazılı olarak KİRALAYAN’a bildirilmemesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN’ın takdirine bağlı olarak) veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (KİRALAYAN’ın takdirine bağlı olarak)  halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

8.5.Kira sözleşmesi ve genel koşulların  fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN’a teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN’ ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, KİRALAYAN’ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6.Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI’ nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, KİRALAYAN’ ın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7.Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira sözleşmesi sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, madde 7.5.’te belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV’si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek faizi ile birlikte  ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRALAYAN her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI’dan talep edebilir.    

9. DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI

KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı onayını almadan kira sözleşmesi ve genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, KİRALAYAN’ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI’ya ait olacaktır. KİRALAYAN, kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI’nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

10. CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK

KİRACI, KİRALAYAN’a ait aracı, kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi ve genel koşulların her ne sebeple olur ise olsun feshedilmesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhüt eder. Gecikmeye ilişkin kira bedeli tahsil edilmiş olsa dahi, aracı iade etmemesi halinde KİRACI, TCK.155 maddesi gereğince Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.

11.DELİL

KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN’ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, KİRALAYAN’ın defter ve kayıtlarının HMK 193. madde anlamında kesin ve kat’i delil olduğunu, KİRALAYAN’ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12.GİZLİLİK İLKESİ

KİRALAYAN’ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. KİRACI, KİRALAYAN’ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

13. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM

İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunun yorumunda ve/veya işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formu sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Genel koşullar, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullara ek olmak üzere aktedilen/aktedilecek eklerin Türkçe ve yabancı dil versiyonlarının aynı belge içerisinde düzenlenmiş olması durumunda, işbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.

14. DEĞİŞİKLİK

İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tarafların karşılıklı imzası ile yazılı yapılmayan herhangi bir değişiklik veya ek geçerli değildir.

15. TEBLİGAT

Taraflar, işbu genel koşullar ve/veya kira sözleşmesi ve/veya sözleşme ekleri ve/veya teslim belgelerinde yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16. DAMGA VERGİSİ

Kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullardan kaynaklanan damga vergisi KİRALAYAN tarafından ödenecektir.         

17. FERAGAT SAYILMAMA

KİRALAYAN’ın işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

18. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

19.EKLER

Gerek işbu genel koşullar ile birlikte aktedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra aktedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları, genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır.
 
19 maddeden ibaret işbu genel koşulların bütün koşulları okunup müzakere edilerek kira tarihinde imzalanır. 

Araç kullanıcısı :

Kiraladığınız aracı yalnızca sözleşmede ve teslim formunda yazılı kişi / kişiler kullanabilir. 
Söz konusu belgelerde belirtilmeyen 3. kişilerin aracı kullanmaları halinde meydana gelebilecek her türlü hasarda hiçbir sigorta güvencesi geçerli değildir.

Araç kullanıcısı ekletmek için şubelerimizle temas kurabilirsiniz. 
Bir araca en fazla 2 ek sürücü tanımlanabilir. Araç grupları için geçerli olan yaş ve ehliyet yılı koşulları ek sürücüler için de geçerlidir.

Rezervasyon Yaptığınız Aracı Teslim Almak :

Rezervasyon yaptığınız aracı teslim almanız için mutlaka aşağıdaki belgelere sahip olmanız gerekir.

1-) Türk vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilen Sürücü Belgesi
2-) Kiralayan kişi adına düzenlenmiş bir kredi kartı (bazı araç gruplarında çift kredi kartı istenmektedir)
3-) İkametgah adresinizi belgeleyen, adınıza kayıtlı bir fatura (telekom, su, elektrik vb)
4-) Yurtdışında yaşayan Türk veya yabancı uyruklu kişilerden, teslim sırasında, geçerli sürücü belgesi yanında, Türkiye'ye yeni giriş yaptıklarını gösteren pasaport aslı ve damgası kontrol edilmektedir

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan kişilere, rezervasyonları olmasına rağmen araç teslimi yapılmaz. Bu tür bir durumda, iptal ve iade şartları aynen geçerlidir. Ücret iadesi yapılmaz. 

Yakıt :
Aracı teslim aldığınız yakıt seviyesinde teslim etmeniz gerekmektedir.

Eksik Yakıt ile  iade etmeniz halinde yakıt bedeli ile hizmet bedeli tahsil edilir. 
Fazla yakıt halinde ücret iadesi yapılmaz.

Farklı Şubeye İade :
 Aracınızı kiraladığınız şubeden farklı bir şubeye iade etmeniz mümkündür. Bu durumda tek yön ücreti tahsil edilmektedir.

Yurt Dışına Çıkış :
Araçlarımızın sigortaları yurt dışında geçerli değildir. Gerekli izin ve teminatları almak için şubelerimiz ile temas kurabilirsiniz.

Kiralama Süresi : 

Araçlarımız günlük en az 24 saat, aylık 30 gün üzerinden ücretlendirilmektedir.

Süre uzatma : 
Aracı, sözleşmede belirtilen tarihten daha uzun bir süre kullanmayı talep etmeniz halinde şubelerimiz ile temas kurarak kira süresini uzatmanız gerekmektedir. 
Süre uzatma yapmadan aracın geç getirilmesi durumunda gecikme ücretleri %100 oranında zamlı olarak tahsil edilmektedir.

Süre Kısaltma : 
Aracı, sözleşmede belirtilen tarihten daha erken iade etmeyi talep etmeniz halinde şubelerimiz ile temas kurarak kira süresini kısaltmanız gerekmektedir. 
Süre kısaltmada rezervasyon iptal ve değişiklik kuralları gereğince  kesintiler yapılmaktadır.

No Show : 
Aracınız rezervasyonunuzda belirtilen teslim saatinden itibaren 60 dk. boyunca şubelerimizde hazır bekletilmektedir. 
Belirtilen süre dahilinde aracın teslim alınmaması halinde araç garanti edilemeyecektir. 
Olası gecikme durumunda araç garantinizi kaybetmemek için şubelerimiz ile temas kurarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. 
No Show durumundaki rezervasyonunuz, ödemesi yapılmış olsa dahi 4 saatin sonunda ücret iade edilmeden iptal edilir.

Sigorta ve Güvencelerimiz : 
Sigorta teminatlarımız fiyat ve kampanyalarımızda değişiklik gösterebilir. 
Oluşabilecek herhangi bir hasara karşı, aracınız %100 kasko teminatı korumasındadır. 
Mevcut teminatlarınıza ilave olarak alabileceğiniz ek teminatlar aşağıda özetlenmiştir.

Küçük hasar güvencesi : 1000 TL’ye kadar tek taraflı hasarlarınızın resmi tutanak/rapor olmaksızın beyan ile onarılmasını sağlar.

Ferdi kaza sigortası : Sürücü ve araç içindeki kişileri 5000 TL limit ile teminat altına alır.

Artan mali mesuliyet sigortası : Harhangi bir hasar durumunda 3. şahıslara karşı trafik sigortası teminatlarının üzerine 100.000 TL ilave koruma sağlar.

360° güvence paketi : Küçük hasar, ferdi kaza, artan mali mesuliyet güvencelerinin tamamını içeren en geniş güvence paketidir.

Ek ürün ve hizmetlerimiz : 

Aracınızı daha konforlu kullanmanız için sunduğumuz ek ürün ve hizmetlerimiz aşağıda özetlenmiştir.

Ücret ve rezervasyon için şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.

Port bagaj,

Çocuk koltuğu,

Navigasyon,

Adrese teslim ve iade,

Genç sürücü hizmeti,

Ek sürücü hizmeti

Önemli uyarı !

Herhangi bir hasar durumunda sigortanızın geçerli olabilmesi için aracınızı kaza yerinden hareket ettirmeden trafik polisi ya da trafik jandarma ekiplerine haber vererek kaza raporu ile alkol raporu almanız gerekmektedir.

Yalnızca maddi hasar ile sonuçlanan birden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında, kaza yapan kişiler, kazanın oluş şekli ile anlaştıkları taktirde “maddi hasarlı kaza tespit tutanağı” düzenlenebilir. 

Aracın çalınması halinde polise başvurularak hırsızlık tespit tutanağı alınmalıdır. Alınan raporla birlikte aracın anahtarı tarafımıza teslim edilmelidir.

Yaş ve ehliyet yılı koşulları : 
Araç gruplarına bağlı minimum yaş ve ehliyet yılı bilgileri araç rezervasyon sayfasında gösterilmiştir. 

Bu koşulların sağlandığının kontrol edilmesi kullanıcı sorumluluğundadır.

Araç kullanım kilometre sınırları : 
Araç gruplarına bağlı günlük ve aylık kiralama kilometre limitleri araç rezervasyon sayfasında gösterilmiştir. 

Belirtilen kilometrelerin üzerinde kullanımlarda güncel kilometre aşım bedeli tahsil edilmektedir.

Günlük kiralamalarda sınırsız kilometre sınırı, anlaşma başına maksimum, aylık kilometre sınırı olmak üzere uygulanmaktadır.

Teminat Ücreti : 
Kiralama sırasında araç kira ücreti dışında araç gruplarına göre belirlenen teminat tutarları kredi kartınızdan tahsil edilmektedir. Aracın eksiksiz ve hasarsız teslim alınması halinde söz konusu teminat en geç 7 gün içerisinde kartınıza tamamen iade edilecektir.

Aracı kiralayabilmeniz için kiralama sırasında mutlaka adınıza kayıtlı bir kredi kartını ibraz edebilmeniz gerekmektedir. Kiralayan kişi adına olmayan bir kredi kartı ile araç kiralama hizmetinden faydalanmanız mümkün değildir.

Findeks : 
Kiralama sırasında, kiralayan kişi ile ilgili Findeks sorgusu yapılmaktadır. Kiralayan kişinin, Findeks tarafından belirlenen çerçevede kısıtlı, finansal skoru doğrultusunda kiralama hizmeti sunulabilmektedir. Findeks skorunun kontrol edilmesine imkan verilmediği veya skorun, istenen aracın kiralanması için yeterli olmaması durumunda, araç kiralanması mümkün değildir.

Findeks sorgulamasına izin ve/veya imkan verilmediği durumlarda, iptal nedeni ile rezervasyon bedeli iade edilmez.

Rezervasyon iptal ve değişiklik : 

Erken Rezervasyon kampanyaları:Erken rezervasyon kampanyalarında yalnızca kira başlangıç tarih ve saati, kira bitiş tarihine doğru kısaltılabilir. Hiçbir ücret iadesi yapılamaz. 

Ön ödemeli rezervasyonlar: Ön ödemeli rezervasyonlarınızda, erken rezervasyon kampanyalarında yapabileceğiniz değişikliklere ilave olarak araç grubu değişikliği yapılabilirsiniz. Bazı değişiklikler fiyat farklılıklarına neden olabilir.

Rezervasyonunuzu, kira başlangıcına;

• 24 saat veya daha kısa bir süre kala iptal etmeniz halinde ücret iade edilmemektedir. 

• 1-2 gün kala iptal etmeniz halinde kira ücretinin %25’i,

• 3-7 gün kala iptal etmeniz halinde kira ücretinin %50’si,

• 8-15 gün kala iptal etmeniz halinde kira ücretinin %75’i,

• 16-30 gün kala iptal etmeniz halinde kira ücretinin %90’ı,

• 31 günden daha uzun süre kala iptal etmeniz halinde kira ücretinin tamamı, iade edilmektedir.

Sonra ödemeli rezervasyonlar: Sonra ödemeli rezervasyonlarda iptal veya değişiklik ücreti alınmamaktadır. Bazı yapılan değişiklikler fiyat farklılıklarına neden olabilir.

Ödemeli yapmış olduğunuz rezervasyonlarda kiralama ücreti iadesi, güvenlik nedeni ile, iptal tarihinizden itibaren 1 ay sonra kredi kartınıza iade yapılacaktır.

Yaş, ehliyet, kredi kartı ve benzeri olmak üzere, bu kiralama koşullarında belirtilen şartları karşılamamasına rağmen  ön ödemeli rezervasyon yapılması durumunda, yukarıda belirtilen iptal iade süre şekil ve şartları aynen geçerli olacaktır. Teslim anında bu tür bir durumun tespiti halinde, son dakika iptal işlemi olarak kabul edilir ve ücret iadesi gerçekleştirilmez.

Whatsapp Telefon